OFERTA

Ryczałt Od Przychodów Ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – nie ma możliwości uwzględnienia kosztów.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego).

Podatnicy wykonujący wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli wykonują je osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób trzecich, a osiągnięte przez nich w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Podatnicy, którzy w roku uzyskali prawo do opodatkowania ryczałtem i chcieliby z niego skorzystać, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, tj. złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Należy to zrobić:

– do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy w roku przychód,

albo

– do końca roku, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie dopiero w grudniu.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123)