Księgowość uproszczona

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu uproszczonej księgowości dla firm. Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu spraw finansowych i podatkowych, co pozwala naszym klientom skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Prowadzenie księgowości uproszczonej jest bardziej przystępne dla małych przedsiębiorstw, które nie mają dużej skali działalności i nie generują wielu transakcji finansowych. Poza mniejszą liczbą formalności i obowiązków, jest również tańsza i bardziej elastyczna.

Księgowość uproszczona ma jednak swoje ograniczenia. Nie jest możliwe prowadzenie pełnej analizy finansowej czy sporządzanie szczegółowych sprawozdań, co może utrudniać podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najczęściej wybierana forma księgowości przez małych przedsiębiorców.

KPiR muszą prowadzić:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Powyżej tego limitu podmioty muszą prowadzić pełną rachunkowość (pełne księgi rachunkowe).

Przedsiębiorcom, którzy wybrali ten rodzaj prowadzenia księgowości oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT i przesyłanie ich w formie pliku JPK_VAT
 • sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rocznych podatku PIT
 • wykonywanie rozliczeń ZUS właściciela

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – nie ma możliwości uwzględnienia kosztów.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego).

Podatnicy wykonujący wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli wykonują je osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób trzecich, a osiągnięte przez nich w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Podatnicy, którzy w roku uzyskali prawo do opodatkowania ryczałtem i chcieliby z niego skorzystać, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, tj. złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Należy to zrobić:

– do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy w roku przychód,

albo

– do końca roku, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie dopiero w grudniu.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Jest szczególnie korzystna dla małych firm zatrudniających niewielu pracowników lub działających w małych miejscowościach – wysokość karty podatkowej rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzisz działalność.

Z karty podatkowej można było skorzystać tylko do końca 2021 roku.

Nasz zespół doświadczonych księgowych zapewnia fachową obsługę zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pomożemy w prowadzeniu ewidencji księgowej, sporządzeniu i składaniu deklaracji podatkowych. Dodatkowo, stale monitorujemy zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych, aby być na bieżąco i rzetelnie prowadzić księgowość naszych klientów.