OFERTA

Księgi handlowe

Pełna Księgowość to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia księgowości. Polega na prowadzeniu ksiąg handlowych.

Do ich prowadzenia zobowiązane są :

 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o., Spółka akcyjna)
 • Spółki osobowe (np. Spółka komandytowa)
 • Organizacje pozarządowe tzw. NGO (czyli np. Fundacje i Stowarzyszenia)

W przypadku osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy  co najmniej w równowartości w walucie polskiej 2 mln euro zobowiązane są również:

 • Osoby fizyczne,
 • Spółki cywilne osób fizycznych 
 • Spółki jawne osób fizycznych
 • Spółki partnerskie 

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 • opracowanie i wdrożenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • sporządzenie polityki rachunkowości 
 • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym i bilansowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozrachunków
 • prowadzenie ewidencji VAT, przygotowywanie deklaracji oraz plików JPK
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentacja podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb menadżerów oraz Zar